Postępowanie w sprawie alimentów

1. Wierzyciel, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego egzekucja ma być prowadzona. To komornik powinien przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania.

2. Dochodzenie w celu ustalenia dochodów dłużnika i jego majątku powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Gdy w jego wyniku nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

3. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

4. Złożenie wniosku do komornika nie podlega opłacie. W przeciwieństwie do egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne wierzyciel nie zostanie również wezwany do poniesienia kosztów korespondencji czy ewentualnych czynności związanych z poszukiwaniem majątku, np. zapytań do ZUS, US. Pokrywa je skarb państwa. Jeżeli uda się odnaleźć majątek dłużnika, koszty tych zaliczek zostaną pokryte właśnie z tych środków i finalnie to dłużnik zapłaci za czynności komornika.